เทคโนโลยี

ระบบขนส่งอัจฉริยะ

ซึ่งในยุคสมัยนี้จะเห็นการพัฒนาระบบขนส่งที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกสบายเป็นอย่างมากเราสามารถจัดกลุ่มเทคโนโลยีที่นำมาใช้แบ่งได้เป็น

1. ระบบการจัดการจราจร 

เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงทั้ง การตรวจวัดข้อมูลการจราจรการประมวล ผลมาใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังช่วย ในการจัดการอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ เพื่อ ใช้ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการยืน ยันการดำเนินการช่วยเหลือ

2.ระบบสารสนเทศผู้เดินทาง 

เป็นระบบการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนและขณะการเดินทาง ในด้านของสภาพถนน และการจราจรบนท้องถนน สภาพแวด ล้อม อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่าง ๆ เพื่อ ให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเส้นทางในการเดิน ทางได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบสารสนเทศ ยังครอบคลุมไปถึงผู้เดินทางบนระบบขน ส่งสาธารณะ และ การบูรณาการข้อมูล การเดินทางของระบบสาธารณะ

3. ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะและการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย ให้กับผู้ขับขี่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยกับรถคันอื่น ๆ หรือกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งข้างถนน

4. ระบบการบริหารจัดการรถสินค้า

เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ เพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้า ซึ่งระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการการเดินรถขนส่งสินค้า รวมถึงการเฝ้าระวังและตรวจสอบการขนส่งโดยสะดวก สามารถทำงานร่วมกันกับ ระบบการจัดการสินค้าอื่น ๆ ให้เกิดผล ผลิตที่ดี ประหยัดต้นทุน รักษาความตรง ต่อเวลาในการขนส่ง  

5. ระบบการจัดการรถขนส่งสาธารณะ 

เป็นระบบที่บูรณาการระบบสารสนเทศการจัดการรถโดยรถสาธารณะ และผู้เดิน ทาง  โดยมีการรวบรวมตำแหน่งของยาน พาหนะโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ นำไปใช้ในการบริการสารสนเทศให้แก่ผู้ เดินทางในการรอรถโดยสาร เวลาถึงจุด หมาย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะบริหาร เวลาและการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น ระบบนี้ รวมถึงการบริหารจัดการ Fleet ทั้งหมด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมจัด การเดินรถโดยรวมได้

6. ระบบชำระค่าโดยสารอัตโนมัติ 

เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการชำระ ค่าโดยสารทั้งของรถโดยสารสาธารณะ และการเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบอิเล็ก- ทรอนิกส์ โดยจะช่วยลดเวลาในการรอ ชำระค่าบริการ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่าง ๆ ตามมาอาทิเช่น การลดมลภาวะจากท่อไอ เสียรถยนต์ ประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากระบบหลัก 6 ระบบที่กล่าวมา แล้ว ยังมีระบบอื่น ๆ อีก อาทิ ระบบสนับ สนุนการเดินเท้า ระบบสนับสนุนการเดิน ทางนอกเมือง เป็นต้น