เทคโนโลยี

SAS เปิดตัว Smart grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่จะช่วยให้การคิดค่าไฟ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

แซส เปิดตัวเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมพลังงานและบริการสาธารณูปโภค “Smart grid” ที่จะใช้มิเตอร์อัจฉริยะติดตั้งตามบ้านหรือองค์กร รายงานพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟ้ฟ้าผ่าน “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าได้ตรงจุดกว่าเดิม และอาจช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟได้ด้วย  

“เทคโนโลยีสมาร์ทกริด ปัจจุบันมีตัวอย่างของความสามารถใหม่ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ อาทิ การคิดอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลาที่ใช้งาน (time-of-use) การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าขัดข้องที่มีความซับซ้อน และการตรวจจับการลักลอบใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และอัตราการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

ปัจจุบันกิจการสาธารณูปโภคในตลาดเอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่า “Synchrophasors” หรือชุดตรวจจับ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเฟเซอร์แรงดันในระบบไฟฟ้า (PMU) โดยชุดอุปกรณ์ PMU นี้สามารถตรวจวัดแรงดันและทราบข้อมูลการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้ด้วยความเร็วสูง จากการบันทึกโดยทั่วไปอยู่ที่ความถี่ 30 ครั้งต่อวินาที เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิมที่ทำการบันทึกได้เพียง 1 ครั้งต่อ 4 วินาที   โดยการวัดแต่ละครั้ง จะมีการประทับตราเวลาเพื่อสร้างมุมมองวิเคราะห์แบบองค์รวม ของกระแสไฟฟ้าบนโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า

ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของแซส ในอุปกรณ์ “Synchrophasors” จะช่วยให้การบ่งชี้จุดที่มีความผิดปกติ แรงดันความเครียดของสนามไฟฟ้าบนโครงข่ายทำได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้เพื่อกำหนดสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง ด้วยปฏิบัติการที่ถูกต้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของธุรกิจ”