เทคโนโลยี

ห้องเรียนแห่งอนาคต

ห้องเรียนแห่งอนาคต หมายถึง ห้องเรียนแบบใหม่ที่กำลังจะเป็นห้องเรียนอัจฉริยะของนักเรียนในอนาคตอันใกล้นี้ ห้องเรียนอัจฉริยะที่กำลังศึกษาทดลองอยู่ในขณะนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอนเด็กนักเรียนรุ่นใหม่จะมีลักษณะเป็นแบบระบบสัมผัสได้หลายจุด (Multi-touch) และใช้ได้หลายๆคนพร้อมกัน (Multi-user) วัตถุประสงค์ของห้องเรียนอัจฉริยะ คือ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างมากซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากการแบ่งปัน (Sharing) การแก้ไขปัญหา (Problem solving) และการสร้างสรรค์ (Creating) มากกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบปัจจุบันซึ่งนักเรียนเป็นฝ่ายนั่งรับฟัง (Passive listening) จากครูผู้สอนมากกว่า

ห้องเรียนแห่งอนาคต Bridging Our Future เป็นการเรียนโดยใช้แท็บเล็ทและคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ในที่นี้เป็นการเรียนการทำโครงสร้างสะพาน โดยผู้สอนใช้แท็บเล็ทในการสังเกตผู้เรียนว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสะพาน ทดลองทดลอง และนักเรียนยังสามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงโดยการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เมื่อออกแบบเสร็จก็ทดลองสร้างโมเดลสะพานตามที่ออกแบบไว้ โดยมีเครื่องมือทำโมเดลเป็นตัวสร้างโมเดล หลังจากสร้างสะพานโมเดลของจริงเสร็จแล้วก็เป็นการทดลองน้ำหนัก ว่าสะพานนี้จะรับน้ำหนักได้มากที่สุดกี่กิโลกรัม