เทคโนโลยี

หุ่นยนต์นาโน

หุ่นยนต์นาโน

 ดังที่ทราบกันแล้วว่านาโนเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเหลวไหลที่ไม่สามารถเป็นไปได้ อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ และยังมีการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยากที่จะคาดการณ์ได้ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาและแข่งขันกันทุกเวลาเสมอ


นาโนเทคโนโลยีคืออะไร?         

"นาโนเทคโนโลยี" หมายถึง เทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้