เทคโนโลยี

Big Data กับการใช้งานในองค์กร งานที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีก/ผู้บริโภค

Big Data กับการใช้งานในองค์กรงานที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีก/ผู้บริโภค
    - การวางตลาดของผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ทางการตลาด         - การบริหารจัดการส่งเสริม การขาย และโปรแกรมการสร้างความภักดีต่อ Brand ของลูกค้า      - การวิเคราะห์และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน     - การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านทาง Web     - การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภค กรณีการใช้งานด้านบริการทางการเงิน
    - การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงาน    - การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง    - การตรวจสอบทุจริตและวิเคราะห์และการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย    - CRM กับโปรแกรมสร้างความภักดีของลูกค้า    - ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปล่อยเครดิต การให้คะแนนและการวิเคราะห์     - การวิเคราะห์แบบแผนทางการค้าขายที่ผิดปกติ    - การเฝ้าระวังการค้า (Trade Surveillance) การใช้งานด้านบริการ Web และ Digital Media
    - วิเคราะห์ปริมาณของ click stream ขนาดใหญ่     - การกำหนดเป้าหมายการโฆษณา การวิเคราะห์ และพยากรณ์แนวโน้ม          - การป้องกันการใช้งานผิดวิธี และการฉ้อโกงทาง Web     - การวิเคราะห์กราฟการใช้งานบนสังคมออนไลน์ และการแบ่งส่วนประเภทลูกค้าและการจัดทำ Profile    - การจัดทำและบริหารจัดการแคมเปญ ทางการตลาดและโปรแกรมสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ การใช้งานด้านสุขภาพและสาธารณสุข        - ข้อมูลประกอบการรักษา เช่นข้อมูลประวัติผู้ป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยา หรือข้อมูลประวัติครอบครัวที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์     - ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ใช้ข้อมูลมากและหลากหลายเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง การวิเคราะห์เพื่อจำเพาะเจาะจงกลุ่มผู้ป่วยที่จะทดลองและติดตามผลของการรักษาจากยาและเวชภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ และเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของยานั้นๆ    - การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการแพร่เชื้อ เพื่อใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์    - การวิเคราะห์คุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย    - การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปทานของเครื่องมือแพทย์และยา    - ข้อมูลการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางสาธารณสุข เช่น สิ่งแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น    - ผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เช่นผู้ให้บริการประกันสุขภาพ โดยมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลตามแต่ลักษณะเฉพาะกลุ่ม จำแนกตามอายุ กลุ่มอาชีพ หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล โรคประจำตัว หรือโยงไปถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ สถิติอุบัติเหตุ เพื่อออกแบบจำลองในการวางแผนคิดคำนวณค่าเบี้ยประกัน การเคลมค่ารักษาพยาบาล