เทคโนโลยี

ข้อมูลใหญ่

Big data คือ ข้อมูลที่มีลักษณะสำคัญ 3 ข้อคือVOLUME  ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป 
                 VELOCITY  ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 
                 VARIETY ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น
                         - Structure: Relational database
                         - Semi-Structure: XML Data files,Excel Data files
                         - Quasi-Structure: Text Document
                         - Unstructured: Image and Video