Technology

เทคโนโลยีการขนส่ง การคมนาคมอัจฉริยะ

ระบบขนส่งและการคมนาคมเป็นส่วนสำคัญในระบบเมืองและอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งที่จะทำให้แตกต่างขึ้นมาคือการนำเทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปทำให้อัจฉริยะมากขึ้นทำให้การขนส่งหรือคมนาคมทำได้รวดเร็วขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วย