Technology

การจัดการเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ

เหตุฉุกเฉิน คือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทันทีทันใด ทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกสถานประกอบการด้วยเหตุฉุกเฉิน มี 2 สาเหตุที่สำคัญ คือ 

 1. จากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อัคคีภัย ฯลฯ

2. จากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทิ้งระเบิดปรมาณู เครื่องจักรไอน้ำระเบิด สารพิษรั่ว เพลิง ไหม้ ตึกถล่ม ฯลฯ

ดังนั้นจึงได้มีเทคโนโลยีการจัดการเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะซึ่งสามารถตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินได้ทันเหตุการณ์ลดความสูญเสียได้มากยิ่งขึ้น