Technology

เทคโนโลยีการเฝ้าระวังอัจฉริยะ

เทคโนโลยีการเฝ้าระวังอัจฉริยะ คือระบบที่จะคอยเป็นยามเฝ้าระวังเหตุการณ์ร้ายๆที่อาจขึ้นได้ไม่ว่าจะในชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงระดับเมืองใหญ่ๆ ระบบนี้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.