Technology

เทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ

การศึกษาในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนการเรียนมากขึ้นทำให้เด็กมีการพัฒนาได้เร็วและมีศักยภาพมากขึ้นและทำให้ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาและเทคนิคการสอนแบบใหม่ด้วยอีกทั้งยังทำให้เด็กผู้พิการยังได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปอีกด้วยเพราะมีเทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ