Technology

การกำกับดูแลอัจฉริยะ

การกำกับดูแลอัจฉริยะ คือสามารถควบคุมระบบทั้งหมดในเมืองได้ในจุดๆเดียวจึงต้องมีระบบการกับดูแลอัจฉริยะซึ่งสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ