Technology

การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกระบวนทัศน์ข้อมูลใหม่ใหญ่คือความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกลุ่มเมฆและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลระยะไกลและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรผ่านเทคโนโลยีการเข้าสู่ระบบการรักษาความปลอดภัย ในทางปฏิบัติโดยทั่วไประบบคลาวด์ช่วยให้พนักงานในการปฏิบัติงานและการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและจากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย นี้สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มผลกำไรใน บริษัท ทุกขนาด