Technology

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

 อุตสาหกรรมคือส่วนสำคัญเป็นอันดับต้นๆที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอุสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยายยนต์ เป็นต้น