Technology

การจัดการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

การวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ  โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์รูปแบบใหม่ 3 มิติ เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นใหม่เป็นต้น เพื่อทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์ทำได้รวดเร็วและทัยสมัยมากขึ้น