ใครขายของออนไลน์เสร็จแน่...ใครมีเงินผ่านบัญชีบ่อยๆเสร็จแน่ หากไม่ได้ยื่นภาษี

กรมสรรพากร เปิดแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร

กรมสรรพากร เปิดแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร ที่ให้ธนาคารส่งข้อมูลบัญชีเพื่อตรวจสอบภาษี

หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น

               (1) พิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มเติมมาตรา 3 ปัณรส)
               (2) เพิ่มเติมบทบัญญัติให้การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพิ่มเติมมาตรา 3 โสฬส)
               (3) เพิ่มเติมบทบัญญัติให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้บริการจ่ายให้บุคคลอื่นตามคำสั่งหรือตราสารเป็นปกติธุระเป็นผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร (เพิ่มเติมมาตรา 3 สัตตรส)
               (4) เพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครองสำหรับกรณีผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลที่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด (เพิ่มเติมมาตรา 3 อัฏฐารส)
               (5) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 13)

 อะไรยังไง?? แล้วจะส่งผลอย่างไร??

- ผู้ที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป

- ผู้ที่รับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งขึ้นไปและมียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

สถาบันการเงินจะต้องส่งข้อมูลของเจ้าของบัญชีดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร

อ้างอิงและร่วมลงความคิดเห็นได้ที่

www.rd.go.th/publish/27838.0.html


2018-04-05 10:58:36