ABOUT

WHO WE ARE ?

“สมาคม สมาร์ทซิตี ไทยแลนด์“ย่อว่า“สมซท”

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

ระบบตรวจตราปริมาณยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดคิวและเวลาในการใช้บริการเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบการบริหารจัดการคิวของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการช่องทางการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มความพึงพอใจความไหลลื่นของกระบวนการลดต้นทุนและการรอด้วยพื้นฐานการทางานในรูปแบบเดียวกันเราสามารถนามาใช้กับยานพาหนะในการนับจานวนระยะเวลาที่ยานพาหนะอยู่ในขอบเขตที่กาหนดโดยเราสามารถกาหนดระยะเวลาที่อยู่ในระบบสูงสุดเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อนาข้อมูลไปบริหารจัดการช่องทางการจราจรโดยระบบให้ความถูกต้องสูงและเป็นปัจจุบันทาให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ทั้งท่วงที

คุณสมบัติระบบ

  •  ตรวจจับยานพาหนะตาแหน่งและระยะเวลาในขอบเขตที่ต้องการ
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน
  • สามารถนาออกข้อมูลสาหรับใช้วิเคราะห์ทางสถิติและรายงาน
  • สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละเลนเพื่อการบริหารจัดการ
  • สามารถตั้งค่าให้มีการตรวจจับบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นๆ
  • รองรับการตรวจจับยานพาหนะได้ถึง8เลนในเวลาเดียวกัน
  • สามารถตรวจจับพาหนะในทิศทางได้ทั้งไปและกลับ
  • สามารถดึงสัญญาณภาพจากกล้องได้ทั้งในรูปแบบอนาล็อคและดิจิทัล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

สมัครสมาชิก


ที่บ้าน ที่ทำงาน

ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการติดต่อเรา
เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับข้อความจากคุณ และจะทำการตอบกลับโดยเร็วที่สุด


คุณได้ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อความของคุณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง!

7/290 หมู่10 ถนน โชคชัย4 ซอย 51
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ติดต่อทั่วไป : info@scta.or.th
โทร : 0-2931-4263 ,คอลเซ็นเตอร์ : 0-2931-4264
โทรศัพท์มือถือ : (092)493-6191 (085)489-1452
แฟกซ์ : 0-2931-5517